O Konferencji

Komunikat nr 1 - „Zaproszenie” na „VI Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości” (ulotka)

Formularz zgłoszeniowy (KARTA uczestnictwa w VI Śląskim Forum)

Organizatorzy konferencji

Współorganizatorzy konferencji

Partnerzy instytucjonalni

Rada Programowo-Naukowa konferencji

Komitet Organizacyjny konferencji

Założenia programowe

Ramowy program konferencji

Proponowane miejsca noclegowe w Katowicach

ANKIETA budownictwa wielkopłytowego i wielkoblokowego - skierowana do Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych


ORGANIZATORZYWSPÓŁORGANIZATORZY


  


PARTNERZY INSTYTUCJONALNI
RADA PROGRAMOWO – NAUKOWA


mgr inż. Andrzej Roch Dobrucki - Prezes Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie 
mgr inż. Ryszard Trykosko - Przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa 
dr inż. Jan Bobrowicz - Dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie 
mgr inż. arch. Mariusz Ścisło - Prezes Stowarzyszenia Architektów RP 
mgr inż. arch. Wojciech Gęsiak - Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP 
   
prof. dr hab. Andrzej S. Barczak h. c. - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross - Politechnika Śląska 
dr inż. Robert Geryło - Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie 
prof. dr inż. arch. Andrzej Grzybowski - Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach 
dr inż. Krzysztof Kasperkiewicz, prof. nadzw. ITB - Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie 
dr inż. arch. Beata Komar - Politechnika Śląska  
dr inż. arch. Beata Kucharczyk-Brus - Politechnika Śląska 
prof. dr hab. inż. Lucjan Kurzak - Politechnika Częstochowska 
dr hab. inż. Wiesław Ligęza, prof. PK - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 
prof. dr hab. inż. Andrzej Łapko - Przewodniczący Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa 
dr inż. Mikołaj Malesza - Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Izby Inżynierów Budownictwa 
dr inż. Leszek Niedostatkiewicz - Politechnika Gdańska 
prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Niezabitowska - Politechnika Śląska 
dr Andrzej Obmiński - Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie 
dr inż. Anna Ostańska - Politechnika Lubelska 
dr inż. Marian Płachecki - Przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 
prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy 
prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz - Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie 
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Starosolski - Politechnika Śląska 
prof. dr hab. inż. Jan Ślusarek - Politechnika Śląska 
doc. dr inż. Stanisław Wierzbicki - Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie 
mgr inż. Walerian Witas – praktyk i ekspert budownictwa wielkopłytowego 
dr inż. Michał Wójtowicz - Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie 

 KOMITET ORGANIZACYJNY


 
Tadeusz Wnuk – Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa;
Franciszek Buszka – Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach;
Andrzej Nowak – Przewodniczący Oddziału Katowickiego - Polskiego Związku Inżynierów i Techników  Budownictwa;
Stefan Czarniecki - Wiceprezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w kadencji 2010-2014; Członek Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach;
Mariusz Czyszek – Dyrektor P.B. P. H. „ML- BUD” S. C. w Gliwicach;
Zbigniew Dzierżewicz - Rzeczoznawca budowlany GINB 791/9;
Jan Grabowiecki – Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej ROW w Wodzisławiu Śląskim;
Grzegorz Gowarzewski – Prezes Zarządu Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej; Zastępca Przewodniczącego Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
Kazimierz Konieczny - Dyrektor Śląskiego Oddziału Instytutu Techniki Budowlanej;
Krystyna Piasecka – Prezes Zarządu Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej;
Jan Spychała - Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego; Członek Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach;
Jan Witkowski – Wiceprzewodniczący Oddziału Katowickiego Polskiego Związku Inżynierów i Techników  Budownictwa.
 ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 


I. Cele przedsięwzięcia

 • Przywrócenie budynkom mieszkalnym sprawności technicznej poprzez ich modernizację i przystosowania do aktualnych przepisów techniczno – budowlanych, wymagań użytkowych i technologicznych, które stwarzają nową jakość mieszkańcom,
 • Obniżenie kosztów utrzymania budynku, podwyższenie wartości nieruchomości oraz atrakcyjności budynków i osiedla,
 • Poprawa jakości życia i odtworzenie więzi społecznych w wielkich osiedlach – „Humanizacja” blokowisk,
 • Realizacja celów integracyjnych w zakresie zapotrzebowań kulturalno-oświatowych, społecznych, usługowych oraz zapewniających możliwość rekreacji,

 II. Zakres tematyczny

1. Utrzymanie budynków wielkopłytowych – eksploatacja,

 • warunki techniczne użytkowania,

 • kontrola okresowa stanu technicznego budynków wielkopłytowych z oceną ścian zewnętrznych betonowych, elewacji z płyt azbestowo-

 • cementowych oraz elewacji po ociepleniu,

2. Remonty i roboty naprawcze budynków wielkopłytowych,

3. Potrzeby modernizacji budynków wielkopłytowych,

 • zastępowanie elewacji z płyt azbestowo – cementowych i elementów z azbestu (balustrady, ścianki loggiowe, przewody kominowe) materiałami nieszkodliwymi wraz z utylizacją azbestu i elementów budynków materiałami nieszkodliwymi wraz z utylizacją azbestu,
 • termomodernizacja budynków wielkopłytowych, po likwidacji elewacji azbestowo – cementowych oraz dodatkowe docieplenie budynków ocieplonych w latach 1990 do 2002 o obniżonej jakości energetycznej w świetle warunków technicznych WT2014 (Dz. U. z 2013 r. poz. 926) i wymagań w latach 2014, 2017 i 2021 w zakresie wartości współczynnika przenikania ciepła ścian, dachów i stropodachów,
 • wymiana stolarki okiennej mieszkaniowej i na klatach schodowych,
 • dostosowanie do aktualnych przepisowe techniczno –budowlanych
 • instalacji wodnej, elektrycznej i gazowej oraz ogrzewania CO w zakresie zastosowania indywidualnych odpowietrzników na pionach i wymiany głowic termostatycznych przy grzejników, opomiarowanie i olicznikowanie mediów,
 • modernizacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej (nawiewnej i wywiewnej) w budynkach wysokich wysokościowych.

4. Kierunki rewitalizacji budynków i osiedli wielkopłytowych,
  
a) budynki wielkopłytowe:

 • likwidacja skorodowanych betonowych balkonów i loggii i zastąpienie ich dostawianymi loggiami z prefabrykowanych elementów pionowych (żelbetowych lub  stalowych), kotwionych w poziomie stropów każdej kondygnacji i opartych na własnych fundamentach,
 • dostosowanie budynków 5-cio kondygnacyjnych do wymagań warunków technicznych WT2009 (Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz.461) przez  dobudowanie do elewacji  klatek  schodowych dźwigów osobowych oraz  przystosowania  niezbędnych warunków do korzystania z budynków wielorodzinnych osób niepełnosprawnych szczególnie poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • powiązanie funkcji mieszkalnych z otoczeniem przez zastosowanie efektowych wejść do budynków, zieleni wokół  budynków oraz ogródków przydomowych, przekształcenie struktury mieszkań polegająca na łączeniu małych sąsiednich lokali  (powierzchnia dwóch mieszkań) i poprawa ich funkcjonalności.

b) osiedla wielkopłytowe

 • realizacja celów integracyjnych i potrzeb kulturalno-oświatowych,
 • dostosowanie i modernizacja uzbrojenia zewnętrznego,
 • rekreacja w środowisku naturalnym i bezpieczeństwo,
 • gospodarka odpadami – segregacja,
 • zwiększenie nowych miejsc parkingowych.

III. Formy finansowania

 • Środki własne mieszkańców,
 • Działalność gospodarcza spółdzielni i wspólnot,
 • Dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,
 • Dofinansowanie z krajowych i regionalnych programów operacyjnych UE  
 • na lata 2014-2020,
 • Preferencyjne kredyty w ramach rządowych programów celowych.
 • IV. Cel finansowy przedsięwzięcia
 • 1. Zapewnienie kontynuacji publicznego wsparcia finansowego dalszej modernizacji i rewitalizacji wielkopłytowych zasobów mieszkaniowych województwa śląskiegoi kraju.


RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI


„DOSTOSOWANIE WIELKOPŁYTOWEGO BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO DO WSPÓŁCZESNYCH WYMAGAŃ I POTRZEB”

24 wrzesień 2014 r. 


Sesja I - INAUGURACYJNA

Prowadzący sesję: 

 • mgr inż. Ryszard Trykosko – Przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
 • mgr Tadeusz Wnuk – Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa

Wystąpienia wprowadzające:

 • mgr inż. Andrzej Roch Dobrucki – Prezes Krajowej Rady Polska Izba Inżynierów Budownictwa 

Temat: - „Znaczenie, podstawowe problemy i założenia dalszej renowacji mieszkaniowego budownictwa wielkopłytowego. Uzasadnienie programu konferencji.” 

 • mgr inż. Janusz Żbik – Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Temat: - „Stan zasobów budownictwa wielkopłytowego w Polsce na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji. Program działania Rządu.”

 • dr inż. Jan Bobrowicz – Dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie

Temat: - „Wielka Płyta – problem techniczny czy społeczny?”

 • dr inż. Anna Ostańska - Katedra Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska

Temat: „Społeczne aspekty budownictwa z wielkiej płyty”


Sesja II

BUDOWNICTWO  WIELKOPŁYTOWE REALIZOWANE W POLSCE  W LATACH 1970 – 1990 Z CHARAKTERYSTYKĄ MATERIAŁOWO-KONSTRUKCYJNĄ I OCENĄ TRWAŁOŚCI KONSTRUKCJI. 

Prowadzący sesję: 

 • dr inż. Jan Bobrowicz - Dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie
 • mgr inż. Franciszek Buszka – Przewodniczący Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Uczestnicy sesji:

 • prof. dr hab. inż. Włodzimierz Starosolski - Wydział Budownictwa, Katedra Konstrukcji Budowlanych Politechnika Śląska
 • mgr inż. Zbigniew Dzierżewicz - Rzeczoznawca budowlany GINB 791/9
 • dr inż. Michał Wójtowicz - Zastępca Dyrektora ds. Badań i Rozwoju - Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie

Temat: „Trwałość  budynków wielkopłytowych w świetle badań.”

 • mgr inż. Marek Zyga – praktyk i ekspert, były naczelny inżynier Fabud 

Temat: „Doskonalenie technologii wielkopłytowej w wiodącym przedsiębiorstwie przemysłu węglowego Fabud, ze szczególnym uwzględnieniem budynków na osiedlach zlokalizowanych na terenach intensywnej eksploatacji górniczej”.

z następującym zakresem tematycznym:

 1. Dane o zasobach  mieszkaniowych budownictwa  wielkopłytowego (GUS)  zrealizowanego w kraju i na Śląsku w latach 1970 – 1990, 
 2. Charakterystyka materiałowo – konstrukcyjna systemów  oraz  rozwiązania 
 3. wpływające na trwałość budynków wielkopłytowych, 
 4. Wady technologiczne budynków i ścian zewnętrznych oraz ich naprawa,
 5. Bezpieczeństwo konstrukcji budynków z wielkiej płyty w  stanie  granicznej przydatności do użytkowania,  
 6. Opinie, badania i ekspertyzy na temat stanu  technicznego i trwałości  budynków z wielkiej płyty (aktualnie dostępne)

Sesja III

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCYCH  BUDYNKÓW WIELKOPŁYTOWYCH W POLSCE.

Prowadzący sesję:

 • prof. dr hab. inż. Włodzimierz Starosolski - Wydział Budownictwa, Katedra Konstrukcji Budowlanych Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Łapko - Przewodniczący Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

z następującym zakresem tematycznym:

 1. Warunki bezpiecznego utrzymania i użytkowania budynków wielkopłytowych w świetle przepisów techniczno – budowlanych i instrukcje ITB - 12 zeszytów wymagania podstawowe budynków wielkopłytowych z 2002 r. (w tym ochrona cieplna i akustyka), 
 2. Problematyka i procedury prowadzenia ceny stanu technicznego budynków wielkopłytowych (w tym elewacji z płyt azbestowo – cementowych i podanych termomodernizacji) na podstawie badań okresowych zgodnie z przepisami art. 61 i 62 Prawa budowlanego,
 3. Metodyka oceny stanu technicznego wielkopłytowych warstwowych ścian zewnętrznych i połączeń konstrukcyjnych elementów w ramach kontroli pełnej (badań nieniszczących - bezinwazyjnych, badań w odkrywkach i badań laboratoryjnych) zgodnie z instrukcjami ITB Nr 360/99 i Nr 374/2002   
 4. Określenie w postaci liczbowej lub procentowej (%)  stopnia zużycia technicznego (rozmiaru uszkodzeń i zniszczeń elementów), funkcjonalnego i środowiskowego budynków wielkopłytowych poddanych kontroli okresowej.

Uczestnicy sesji:

 • prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz - "Diagnostyka i modernizacja budynków wielkopłytowych"
 • dr inż. Krzysztof Kasperkiewicz, prof. nadzw. ITB - Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie; w temacie związanym z fizyką cieplną budynków wielkopłytowych
 • mgr inż. Jan Spychała – Śląski Okręgowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Sesja IV

REMONTY, NAPRAWY I TERMOIZOLACJA  BUDYNKÓW Z WIELKIEJ PŁYTY W CELU PODNIESIENIA KOMFORTU  UŻYTKOWEGO MIESZKAŃ  I OGRANICZENIA  STRAT  ENERGII CIEPLNEJ.

Prowadzący sesję: 

 • mgr inż. Andrzej Roch Dobrucki – Prezes Krajowej Rady Polska Izba Inżynierów Budownictwa 
 • mgr inż. Andrzej Nowak – Przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział w Katowicach.

z następującym zakresem tematycznym:

 1. Zasady postępowania w przypadku remontów i wzmacniania konstrukcji,
 2. Zagadnienia remontowe w świetle uszkodzeń połączenia ścian nośnych i osłonowych,
 3. Sposoby napraw i wzmocnień połączeń ścian, 
 4. Zagadnienia remontowe w świetle modernizacji funkcjonalnej,
 5. Zagadnienia remontowe w świetle uszkodzeń połączenia warstw w ścianach trójwarstwowych, 
 6. Wpływ remontów na zmianę warunków cieplno-wilgotnościowych, 
 7. Nowe zagadnienia remontowe w aspekcie wykonanego ocieplenia budynków 

Uczestnicy sesji:

 • dr hab. inż. Wiesław Ligęza, prof. PK - Członek Rady Wydziału Inżynierii Lądowej  w kadencji 2012/13 - 2015/16; Wykładowca - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki „Zagadnienia remontowe i modernizacyjne w budynkach z wielkiej płyty.”
 • dr inż. Leszek Niedostatkiewicz – Katedra Budownictwa i Inżynierii Materiałowej; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska; Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Łapko - Przewodniczący Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

25 wrzesień 2014r.

Sesja V

PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BUDYNKÓW WIELKOPŁYTOWYCH W DOSTOSOWANIU DO WSPÓŁCZESNYCH WYMAGAŃ.

Prowadzący sesję: 

 • dr hab. inż. Wiesław Ligęza, prof. PK - Członek Rady Wydziału Inżynierii Lądowej  w kadencji 2012/13 - 2015/16; Wykładowca - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • prof. dr hab. inż. Jan Ślusarek - Dziekan Wydziału Budownictwa, Politechnika Śląska

z następującym zakresem tematycznym:

 1. Demontaż  elewacji  z płyt azbestowo – cementowych i elementów budowlanych z azbestu (balustrady, ścianki loggii, przewody kominowe) wraz z  utylizacją odpadów azbestowych,
 2. Termomodernizacja budynków wielkopłytowych, po likwidacji elewacji azbestowo cementowych  wg wymagań i warunków technicznych WT2014,
 3. Termomodernizacja budynków wielkopłytowych, których  montaż  został zakończony  do   31 grudnia  1981 r. (likwidacja  zaległości  ocieplenia ścian zewnętrznych) oraz obiektów realizowanych do końca lat 90 XX wieku w dostosowaniu  do aktualnych  wymagań (WT2014) i warunków technicznych przy zastosowaniu  zestawów (systemów) ociepleniowych, gwarantujących trwałość elewacji,
 4. Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach  i  na  klatach schodowych na stolarkę energooszczędną,
 5. Wymiana skorodowanych przewodów instalacji wodnej, gazowej i grzewczej  z dostosowaniem ich  do aktualnych przepisów techniczno – budowlanych,
 6. Modernizacja systemu ogrzewania  i  przygotowania ciepłej wody użytkowej przez racjonalne wykorzystani, efektywnych systemów  alternatywnych zaopatrzenia w ciepło, w rozumieniu aktualnych przepisów,
 7. Wymiana w mieszkaniach aluminiowej instalacji elektrycznej,
 8. Rezygnacja z gazu w użytkowanych budynkach wysokich i wysokościowych (niesprawna wentylacji) oraz przejście na zasilanie elektryczne 3 – fazowe urządzeń kuchennych i  podgrzewaczy elektrycznych ciepłej wody użytkowej,
 9. Modernizacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej (nawiewno -wywiewnej) w budynkach wysokich oraz wysokościowych  po termomodernizacji  budynków;
 10. Renowacja (docieplenie na ocieplenie )  budynków ocieplonych w latach 1990 do 2002  o obniżonej jakości energetycznej (izolacja  50 mm) przez dostosowanie do  warunków technicznych WT2002  (izolacja  150 mm) lub  wymagań wdrażanych etapowo w roku  2014, 2017 i  2021 w zakresie wartości współczynnika  przenikania ciepła ścian, dachów  i stropodachów, (WT2014)

Uczestnicy sesji:

 • dr inż. Robert Geryło – Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie; w temacie związanym z problematyką fizyki cieplnej budownictwa wielkopłytowego
 • mgr inż. Mariusz Czyszek  - Wiceprezydent Śląskiej Izby Budownictwa; Dyrektor ML-Bud w GliwicachTemat: „Stolarka okienna wczoraj, dziś i jutro. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej a wentylacja w budynkach wielkopłytowych.”
 • dr Andrzej Obmiński  – Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie; w temacie dotyczącym zagadnień związanych z usuwaniem materiałów z  zawartością azbestu z elewacji i oraz instalacji wewnętrznych w budynkach z wielkiej płyty.

Sesja VI

KIERUNKI REWITALIZACJI BUDYNKÓW I OSIEDLI WIELKOPŁYTOWYCH.

Prowadzący sesję: 

 • inż. arch. Wojciech Gęsiak - Prezes Krajowej Rady Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej wybrany na kadencję 2010–2014. Prezes WG Studio Architektoniczne.
 • inż. inż. arch. Mariusz Ścisło - Prezes Stowarzyszenia Architektów RP

z następującym zakresem tematycznym:

1.  Zasady, procedury i metody działania współczesnych procesów rewitalizacji,

2.  Rewitalizacja budynków wielkopłytowych

2.1. Przebudowa (przekształcenie) struktury mieszkań (NTP-74) polegająca na łączeniu  małych sąsiednich lokali (powierzchnia dwóch mieszkań) i poprawa ich funkcjonalności – uwarunkowana możliwościami (nowe otwory w ścianach) konstrukcyjnymi oraz  potrzebami społecznymi i finansowymi,

2.2. Powiązanie funkcji mieszkalnych z otoczeniem przez  zastosowanie efektowych wejść do budynków, zieleni wokół  budynków oraz  ogródków przydomowych,

2.3.  Dostosowanie budynków 5-cio kondygnacyjnych do wymagań  warunków  technicznych  (WT2009)   przez przybudowanie  od zewnątrz  do  klatek schodowych (elewacji) dźwigów osobowych oraz przystosowania niezbędnych warunków  do korzystania z budynków wielorodzinnych wielkopłytowych  osób  niepełnosprawnych  szczególnie poruszających  się na wózkach inwalidzkich,

3. Kierunki rewitalizacji osiedla wielkopłytowych 

3.1. Rewitalizacja osiedli – zasady i kompleksowe działania wynikające z

Karty Ateńskiej z 1998 r. oraz projektu ustawy o rewitalizacji z 2000 r.

3.2. Program rewitalizacji wieloletnich działań w sferze przestrzennej, społecznej i ekonomicznej w odniesieniu do osiedli wielkopłytowych na terenach woj. śląskiego, w odniesieniu do:   

1)  poprawy jakości życia i odtworzenie więzi  w wielkich osiedlach „blokowiskach” 

2)  reorganizacji układów urbanistycznych osiedli wielkopłytowych zlokalizowanych na terenach miast,

3)  realizacji celów integracyjnych i potrzeb kulturalno-oświatowych, 

4)  dostosowania i modernizacja uzbrojenia zewnętrznego,

5)  rekreacji w środowisku naturalnym i bezpieczeństwie,

6)  gospodarki odpadami – segregacja,

7)  zwiększenia nowych miejsc parkingowych,

Uczestnicy sesji:

 • prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Niezabitowska (Politechnika Śląska, Wydział Architektury);
 • dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross (Politechnika Śląska, Wydział Architektury):- „Rewitalizacja budynków wielkopłytowych”
 • dr inż. arch. Beata Komar (Politechnika Śląska, Wydział Architektury)
 • dr inż. arch. Beata Kucharczyk-Brus (Politechnika Śląska, Wydział Architektury) „Rewitalizacja osiedli wielkopłytowych”.
 • prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki - „O potrzebie diagnozowania i rewitalizacji budynków wielkopłytowych”.
 • prof. dr inż. arch. Andrzej Grzybowski – „Przekształcenie współczesnych, wielkopłytowych osiedli mieszkaniowych dla podniesienia ich atrakcyjności i poprawy warunków życia mieszkańców”.

Sesja VII

FORMY FINANSOWANIA MODERNIZACJI I REWITALIZACJI BUDYNKÓW I OSIEDLI Z WIELKIEJ PŁYTY NA PRZYKŁADZIE WOJ. ŚLĄSKIEGO W LATACH 2014 – 2020.

Prowadzący sesję: 

 • prof. dr hab. Andrzej S. Barczak h. c. - Katedra Ekonometrii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 • mgr Tadeusz Wnuk - Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa

z następującym zakresem tematycznym:

 1. Zestawienie liczbowe i rzeczowe zasobów mieszkaniowych budownictwa wielkopłytowego wielorodzinnego na terenie woj. śląskiego (na podstawie ankiet spółdzielni mieszkaniowych) w zakresie budynków ze ścianami betonowymi wielkopłytowymi, z elewacjami w płyt azbestowo - cementowymi, z elewacjami ocieplonymi (na styropianie 5 cm) w latach 1990 do 2002 oraz po termomodernizacji (na styropianie 15 cm) od 2003 do 2013 r.
 2. Określenie liczby budynków wielkopłytowych objętych programem dostosowania przebudowy (modernizacji) do współczesnych wymagań techniczno – budowlanych i potrzeb użytkowych,
 3. Określenie liczby osiedli mieszkaniowych w zabudowie wielkopłytowej zlokalizowanych w woj. śląskim objętych programem rewitalizacji,
 4. Określenie wstępnych  nakładów finansowych kompleksowych napraw, modernizacji i przebudowy budynków oraz rewitalizacji osiedli z wielkiej płytowy oraz obszarów miejskich proponowanych do korzystania ze wsparcia w latach 2014 – 2020  ze  środków  unijnych  dostępnych w  ramach tzw. Regionalnego Programu Operacyjnych oraz odpowiedniego systemu  interwencyjno –  pomocowego.
 5. Źródła i instrumenty finansowania mieszkalnictwa w projekcie „Krajowej Polityki Miejskiej” – Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, marzec 2014r

Do udziału w tej sesji zostaną zaproszeni reprezentujący:

 • Posłowie Sejmowej Komisji Infrastruktury 
 • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
 • Ministerstwo Gospodarki
 • Zarząd Województwa Śląskiego, Urząd Marszałkowski
 • Narodowy Fundusz Ochrony i Kształtowania Środowiska
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska
 • Banki Gospodarstwa Narodowego i współdziałające banki komercyjne
 • Bank Ochrony Środowiska S.A.
 • Fundusz Górnośląski S.A.
 • Prezesi Zarządów Spółdzielni Mieszkaniowych województwa śląskiego

 

Aktualności
Branżowa Komisja Egzaminacyjna

 W dniu 24 czerwca 2014 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego Tychach Prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach...

Forum Budownictwa Śląskiego

Zapraszamy do zapoznania się z nowym e-wydaniem czasopisma...

Śląskie Budowanie

została otwarta IV edycja Konkursu, którego celem jest promocja atrakcyjności inwestycyjnej i gospodarczej województwa śląskiego...


czytaj więcej...Newsletter